Handreiking beheer en beleid pingoruïnes


Pingoruïnes zijn in aardkundig, archeologisch, cultuurhistorisch, ecologisch en recreatief opzicht belangrijke locaties. Vanwege hun geringe omvang, geïsoleerde ligging en bijzondere opbouw zijn ze kwetsbaar voor allerlei beheer- en inrichtingsmaatregelen, zowel in agrarische- als natuurgebieden.

Om tegemoet te komen aan beheerders en beleidsmakers hebben we in het kader van het Pingo Programma een Handreiking voor het beheer en beleid ten behoeve van pingoruïnes in Drenthe gemaakt. Deze presenteren we op deze site, hij staat als pdf onder het kopje Achtergrondinformatie! Daar kunt u hem downloaden.

De functie/doelstelling van pingoruïnes, met bijhorende maatregelen, kan van grote invloed zijn op de visuele herkenbaarheid, maar belangrijker nog, het kan ook het bodemarchief aantasten.

Dat laatste kan, in geval van hoge gaafheid en/of zeldzaamheid, sterk conflicteren met de aardkundige, cultuurhistorische en de archeologische waarden.

Deze conflicterende maatregelen treden vooral op bij wijziging van doelstellingen in natuurbeheer (andere ambitie, omvorming van landbouwgronden in het kader van natuurontwikkeling), bij verbetering van agrarische percelen met als ambitie de productie te verhogen en bij het veranderen van functie in de bebouwde omgeving.

Het betreft maatregelen die concreet invloed hebben op het bodemprofiel. Het kan gaan om directe maatregelen door graafwerkzaamheden, maar ook om indirecte effecten door ontwatering (met als gevolg veenoxidatie) of aanplant van bomen en struiken (wortelgroei in bodemprofiel en verdroging en oxidatie van het veen).

Met behulp van de handreiking kunnen in de bestaande werkprocessen zorgvuldige afwegingen worden gemaakt als het gaat om toepassen van beheer en inrichtingsmaatregelen in en rond pingoruïnes.