Balloo | 453 | Kampsheide


Balloo | 453 | Kampsheide

Kampsheide is een natuurterrein van Het Drentse Landschap en onderdeel van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het terrein was het eerste eigendom van Het Drents landschap, die dit in 1948 kocht. Het is landschappelijk zeer gevarieerd, zo ligt er een pingoruïne, een heideveld met droge en natte heide en jeneverbesstruwelen en een aantal grafheuvels. Het is een van de aardkundige stergebieden van de provincie Drenthe en ligt ten westen van Balloo.

Pingoruïne in Kampsheide, gezien vanuit het oosten (foto A. Verbers).

De naam van het terrein, Kampsheide, is ontleend aan een oude boerderij Kamps, die ten zuiden ligt van het gebied en dateert uit 1588.

Het terrein ligt op de overgang van het Drents Plateau en het beekdal van het Looner diep, onderdeel van het Drentsche Aa systeem. Op de hoogtekaart vallen vier elementen op: de pingoruïne, het onregelmatige stuifzandreliëf aan de oostzijde, de grafheuvels en een langgerekte laagte aan de zuidzijde van het gebied. Dit laatste is een droog dal of sneeuw-smeltwaterdal en dateert ook uit de laatste ijstijd, het Weichselien.

Pingoruïne in Kampsheide, gezien vanuit het westen (foto A. Verbers).


Zie ook

Kaart hoogte- en reliëfverschillen